Our Clinical Team

Dr. Vikas Sethi
Dr. Soshamma George
Dr. Satya Subramanian
Bahram Ahmadi
Manpreet Kaur Bains
Silia Solo Titiuti
Anshul Das
Pooja Patel

Our Allied Health Team

Munira Haidermota
Ritika Bhargava

Our Admin Team

Sean McIlvride
Purvi Sethi
Sheesham Sethi
Loveleen Kaur
Kavish Dharan
Naomi Egan
Sasha Badekar